Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

2016/2017 - príma A, príma B, sekunda A, sekunda B, sekunda C, kvinta A, kvinta B, sexta

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 44553344 32
Anglický jazyk 44444445 33
Druhý cudzí jazyk 22333332 21
Slovenčina v kocke 2 2
Človek a príroda
Fyzika 222222 12
Chémia 222221 11
Biológia 1211222 11
Človek a spoločnosť
Dejepis 1112222 11
Geografia 121122 9
Občianska náuka 111122 8
Človek a hodnoty
Etická výchova / Náboženská výchova / náboženstvo 111111 6
Matematika a práca s informáciami
Matematika 65666643 42
Informatika 111122 8
Robotika 1 1
Umenie a kultúra
Hudobná výchova 11 2
Výtvarná výchova 2 2
Umenie a kultúra 11 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 22222222 16
Voliteľné predmety
Voliteľné predmety 410 14


© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018