Vzdelávací program Učitelia Triedy Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk Napíšte nám
Navigácia

vvvvv

IT Akadémia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Cieľom projektu je inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore. Inovácia vzdelávania v rámci Školského vzdelávacieho programu je zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky sú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ.

Na našej škole je do projektu aktívne zapojených 12 učiteľov, ktorí sa podieľajú na tvorbe, overovaní a používaní inovatívnych metodík ako aj na vedení krúžkov so zameraním na IT.

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie o prebiehajúcich a plánovaných aktivitách (pozvánky, upútavky) realizovaných na škole s využitím IT Science LABu

 

 

 

Fotodokumentácia z overovania metodík a aktivít s využitím IT Science LABu

Priebežné informácie a fotodokumentácia z overovania vybraných metodík a aktivít realizovaných na škole s využitím IT Science LABu

 

 

 

Krúžky so zameraním na IT

Krúžky so zameraním na IT

Na našej škole pracujú dva krúžky so zameraním na IT, ktoré sú v tomto školskom roku podporené z projektu IT Akadémia. Žiaci tak na stretnutiach krúžku môžu pracovať aj pomôckami, dodanými ako súčasť IT Science LABu.

Na  krúžky sa môžu prihlásiť aj žiaci z iných škôl.

 

Krúžok Arduino                      Krúžok Robogal