Vzdelávací program Učitelia Triedy Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk Napíšte nám
Navigácia

vvvvv

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice

Prijímateľ: Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice

Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód ITMS projektu: 312011U417

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Operačný program: 312000-OP Ľudské zdroje

Konkrétny cieľ: 312010011-1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu: 09/2019 — 08/2022

Výška NFP:  174 749,15 EUR

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu edukačného procesu za účelom zlepšenia úrovne čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti.